Cursus: Leergang Asset Management Organisatie: NVDO Datum: Start 18 mei 2022 Locatie: Meeting House, Dordrecht In Company mogelijk Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft. Waarde dat zich manifesteert in gestroomlijnde bedrijfsprocessen, een juiste informatievoorziening, het voeren van optimale risicobeheersing, kosteneffectief onderhouden van de assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheersniveau binnen uw organisatie. Toepassing van Asset Management biedt u de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen uw kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten), zoals bijvoorbeeld hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid, productiviteit en de mate van milieubelasting door de assets. Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat uw assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele technische levensduur van de assets. In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlei wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van uw asset hebben, integraal met elkaar samenwerken. Doel Na het volgen van de leergang is de cursist in staat om antwoord te geven op de volgende vragen: - wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes - welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen de organisatie - hoe wordt risicomanagement toegepast binnen de methodiek van Asset Management - hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering - hoe wordt wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd - hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden verhoogd en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd - hoe bereik ik de optimale kosteneffectiviteit van de assets over de levensduur - hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie, hoe voer ik regie over de markt - hoe worden mijn directie en ik zich bewust van de meerwaarde van Asset Management - hoe kan ik de methodiek en principes van Asset Management effectief binnen de keten van mijn organisatie uitdragen en communiceren - hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten - hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen Onderwerpen Het 7-daagse programma bestaat uit drie modules van elk twee aaneengesloten dagen en een round up dag. Technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld met onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten, die een belangrijke rol spelen bij de implementatie en borging van Asset Management binnen de organisatie. De leergang is vanuit het “action learning” principe opgezet, de onderwezen theorie wordt met oefeningen en praktijkcases ondersteund. Resultaat van deze opdracht vormt aan het eind van de leergang een leidraad die kan fungeren voor invoering en borging van Asset Management binnen uw eigen bedrijf. Module 1 - dag 1 en 2 - inleiding, kader, principes en methodiek van Asset Management - theorie over functie-,/risicodenken, begrippen, terminologie en definities - case – ontwikkelen van een risicogebaseerd onderhoudsconcept - inleiding en theorie RAMS systematiek – [R]eliability, [A]vailability, [M]aintainability, [S]afety - case – RAMS in de praktijk - verandermanagement – doelgericht kleinschalig veranderen - real case – verandermanagement: het uitzetten van doelgericht kleinschalig verandertraject Module 2 – dag 3 en 4 - datamanagement, gebruik van managementinformatiesystemen en het belang van een goede interface - case – wat is data en hoe interpreteer ik data - opbouw van objectstructuren en nut van historische data - case - hoe zijn huidige werkprocessen ingericht t.a.v. objectenstructuur, storingen en documentatie - inhoud en toepassingsgebied ISO 55000 - proces, principes en methodiek van sturing op optimale sturing kosteneffectiviteit van de assets gedurende de levensduur - case – beoordelen op life cycle cost - inhoud ISO 55000 Asset Management normstandaard en het toepassingsgebied - verandermanagement – positionering van de Asset Manager als verandermanager - real case – verandermanagement: het succesvol implementeren van een doelgericht kleinschalig verandertraject Module 3 – dag 5 en 6 - Asset Management als bestuurlijk kader voor optimaal en kosteneffectief Beheer en Onderhoud van fysieke bedrijfsmiddelen - projectmanagement binnen de kaders van Asset Management - cases - teambuilding en reageren op gedrag - uitbesteding van werk, functie en verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer - case – uitbestedingsstrategie - contractmanagement, welke contractvormen zijn er en hoe kunnen deze worden toegepast - verandermanagement, de Human Factor Monitor - real case – verandermanagement: presentatie en discussie verandercase Round up dag – dag 7 Tijdens de round up dag zal de geleerde theorie en aspecten van verandermanagement worden samengevat en geëvalueerd. Tevens zal deze dag worden aangewend voor onder andere presentaties (s) van cases en een formele en informele afsltuing van de leergang, waarbij de deelnemers in een vroegtijdig stadium wordt gevraagd hun leidinggevende uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn. Bestemd voor De leergang Asset Management is primair bestemd voor medewerkers die binnen hun bedrijf een rol en/of verantwoordelijkheid hebben in het ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden van assets gedurende de levensduur. Deze medewerkers vervullen bijvoorbeeld functies op het gebied van project-, productie- en onderhoudsmanagement, technische beheerders, fleet management, reliability- en maintenance engineering, planning & control en inspectie. Vanaf 8 cursisten, onderdeel uitmakend van hetzelfde bedrijf is het ook mogelijk de Leergang Asset Management op uw bedrijfsspecifieke situatie en/of wensen af te stemmen.