Alleen werken is onvermijdelijk in bepaalde functies. De persoon die alleen werkt loopt echter een extra risico. Dit ligt aan het feit dat de alleen werkende, bijvoorbeeld ten gevolge van brand of een ongeval, in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen. Als de medewerker bijvoorbeeld onwel is geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn de gevolgen van de blootstelling aanzienlijk groter dan noodzakelijk, omdat de hulpverlening te laat op gang komt. Situaties waarin door werknemers alleen wordt gewerkt, moeten worden benoemd in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De werkgever moet vaststellen wat er nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de risico’s van alleen werken te beperken. Het is van belang niet alleen naar voor de hand liggende functies te kijken in onderhoud, bouw, maar ook naar werknemers die in besloten ruimten werken, in laboratoriumomgevingen en naar situaties waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of perslucht. Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om het voor alleen-werkenden veiliger te maken. Zo kan de werkgever goed werkende communicatieapparatuur verstrekken. Daarnaast dient hij te zorgen voor een goede registratie van aanwezige medewerkers en personen. De veiligheidskundige beoordeelt of de vereiste preventieve maatregelen zijn getroffen. Mopas ondersteunt bedrijven met online 24/7 betrouwbare veiligheid: • eenvoudige alarmering en snelle hulpverlening • nauwkeurige positiebepaling, ook binnen gebouwen en onder de grond • spreek-/luisterfunctie voor alarmverificatie • medisch-wetenschappelijk gevalideerde valdetectie • digitale werkgebiedafbakening • toegangscontrole • minder ongerustheid bij management, medewerkers en hun naasten • ook voor explosiegevaarlijke omstandigheden • beperking van risico op reputatieschade • snel te implementeren, geringe investeringen en lage periodieke kosten Kijk voor meer informatie op onze website bij Veilig werken of op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.