Één Europese richtlijn voor CMR-stoffen op werkplek

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Één Europese richtlijn voor CMR-stoffen op werkplek

Europese regels voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen vallen nog onder twee richtlijnen. Werkgevers en werknemers in de chemische industrie willen dat er één EU-richtlijn voor deze CMR-stoffen komt. In een gezamenlijke verklaring roepen zij de Europese Commissie op om te komen tot een gemeenschappelijke visie over een toekomstig geharmoniseerd Europees wettelijk kader voor het beheer van CMR-stoffen op de werkplek.

De belangrijkste wens is dat er één Europese richtlijn komt voor CMR-stoffen in categorie 1A en 1B in lijn met de CLP-verordening. Verder moeten in principe de huidige preventie- en controlemaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie gelden voor alle CMR-stoffen.

Dit betekent dat bedrijven deze stoffen moeten vervangen wanneer het technisch mogelijk is. Als vervanging niet mogelijk is, moeten bedrijven kijken of ze de stoffen kunnen toepassen in een gesloten procesinstallatie. Wanneer een gesloten systeem niet kan, moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling van de werknemer te minimaliseren, bijvoorbeeld door het verstrekken van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ook stellen de sociale partners voor dat er een verschil wordt gemaakt tussen CMR-stoffen mét en zonder een veilige grenswaarde. Hierbij gaat het om de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof waaraan een werknemer mag worden blootgesteld.

De Europese Commissie zal mogelijk al begin 2019 een beslissing nemen welk scenario ze gaat uitvoeren. Gezien de Europese verkiezingen van volgend jaar ligt het voor de hand dat de nieuwe Commissie, die in november 2019 van start gaat, het onderwerp verder zal oppakken.

Artikel op vnci.nl icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark